ROMBAT

Tom alfaro rhombat a 1
Tom alfaro rhombat a 2
Tom alfaro rhombat a 3
Tom alfaro rhombat a 4
Tom alfaro rhombat a 5
Tom alfaro rhombat a 6
Tom alfaro rhombat a 7
Tom alfaro rhombat a 8
Tom alfaro rhombat a 9
Tom alfaro rhombat a 10
Tom alfaro rhombat a 14
Tom alfaro rhombat a 11
Tom alfaro rhombat a 12
Tom alfaro rhombat a 13
Tom alfaro rhombat a 15
Tom alfaro rhombat a 16

ROMBAT-A VTOL Sequence

ROMBAT-A bottom view

ROMBAT-A back view

ROMBAT-A Modular Wing Propulsion Access

ROMBAT-A Modular Engine Access

ROMBAT-A payload diagram

Tom alfaro slide3
Tom alfaro slide4
Tom alfaro slide7
Tom alfaro slide13
Tom alfaro slide1
Tom alfaro slide2
Tom alfaro slide3
Tom alfaro slide4
Tom alfaro slide11
Tom alfaro slide10
Tom alfaro slide20
Tom alfaro slide1
Tom alfaro slide4
Tom alfaro slide6
Tom alfaro slide7
Tom alfaro slide2
Tom alfaro slide3
Tom alfaro slide5
Tom alfaro slide7
Tom alfaro slide9

Range of Military Operations Battlefield Attack Aircraft - Independent Concept Design